Условия за ползване

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да използвате сайта на Cartoon Network. С влизането във и ползването на този сайт изрично приемате да се придържате към настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с някое от долупосочените Условия за ползване, не използвайте този сайт. Turner Broadcasting System Europe Limited („TBSEL“, „ние“или „нас“) поддържа настоящия сайт. TBSEL си запазва правото по свое усмотрение да модифицира, изменя или по друг начин да актуализира настоящите Условия за ползване по всяко време. Ще бъдете уведомявани за всички промени по тези Условия за ползване, които може да засягат правата ви, на началната страница през първата седмица след осъществяването на промяната. Освен това ви насърчаваме да преглеждате редовно тези Условия за ползване, за да сте запознати с техния обхват, както и с всички промени, които може да са били извършени. С използването на тази услуга след публикуването на уведомление от нас относно тези модификации, изменения или актуализации, приемате да сте обвързани от редактираните условия. TBSEL си запазва правото да откаже достъп на всеки, който считаме, че е нарушил някое от тези Условия за ползване.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ, АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящият сайт се управлява и поддържа от TBSEL с адрес: Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom. Телефонният номер за връзка с нас е +44 (0)20 7693 1000. Всички материали в този сайт, включително, но не само текст, изображения, илюстрации, аудио- и видеоклипове, са защитени с авторски права, търговски марки и други права върху интелектуална собственост, притежавани и управлявани от TBSEL или от други страни, които са лицензирали своите материали на TBSEL. Материалите в cartoonnetwork.bg или друг уебсайт, притежаван, поддържан, лицензиран, или управляван от TBSEL, са предоставени изцяло за личната ви употреба с нетърговскa цел. Материалите не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, препубликувани, употребявани в електронни медии, отпечатвани, предавани или по друг начин разпространявани, в т.ч. по електронна поща или други електронни средства. Модификацията на материалите, употребата на материалите в друг уебсайт или в компютърна мрежа, както и употребата им за всяка цел, различна от лична, нетърговска без предварителното писмено съгласие на собственика е нарушение на авторските права, търговските марки и на останалите права на собственост и като такова е забранено.

ВРЪЗКИ

Този сайт може да съдържа връзки към други уебсайтове („Свързани сайтове“). Свързаните сайтове служат единствено за ваше улеснение и влизате в тях на собствен риск. TBSEL не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове, без значение дали TBSEL е обвързан със спонсорите на сайтовете, или не. TBSEL по никакъв начин не отговаря за свързаните сайтове.

ИЗПРАТЕНИ МАТЕРИАЛИ

Всички електронни съобщения, бележки, съобщения/билбордове, идеи, предложения, концепции или други изпратени материали ще станат собственост на TBSEL навсякъде по света. TBSEL ще има правото съгласно нашите правила относно поверителността да използва материалите или който и да е от техните елементи за всеки тип употреба без ограничение, включително на всякакви носители независимо дали те са известни понастоящем, или са създадени впоследствие. Когато вие или което и да е друго лице, упълномощено от вас, изпрати материал, приемате, че TBSEL има правото да публикува или използва по друг начин материала или който и да е от неговите елементи за всякакъв вид употреба, включително за промоционални или рекламни цели.
Чрез използването на уебсайта на TBSEL приемате да не изпращате или по друг начин публикувате съдържание, което: (а) клевети, позори, нарушава поверителността на трети страни или е неприлично, порнографско, оскърбително или заплашително;(б) нарушава независимо коя интелектуална собственост или други права на което и да е юридическо или физическо лице, включително, но не само нарушаване на независимо чии авторски права или запазени марки;(в) нарушава независимо кой закон;(г) прокламира незаконна дейност;или (д) рекламира или по друг начин апелира за финансови средства или представлява апел за стоки или услуги.
TBSEL може да преглежда, редактира, отхвърли, откаже да публикува и/или да изтрие всяко съдържание, което по единствената преценка на TBSEL нарушава настоящите Условия за ползване или което може да е оскърбително, незаконно или нарушаващо правата, навреждащо на или застрашаващо безопасността на независимо кое лице. Разбирате, че TBSEL има правото по всяко време да разкрива всяка една информация (включително самоличността на лицата, предоставящи информация или материали на този сайт), както е необходимо за удовлетворяването на закон, разпоредба или валидно искане на правителствен орган. Това може да включва, но без да се ограничава до разкриването на информация във връзка с разследване на предполагаема незаконна дейност или подпомагане на извършването на незаконна дейност или в отговор на основателна съдебна заповед или призовка. Освен това можем (и с настоящото изрично ни упълномощавате) да разкриваме всяка информация за вас на представители на правоприлагащите органи или други държавни служители, както ние по свое усмотрение считаме за необходимо или уместно във връзка с разследване и/или разрешаване на евентуални престъпления или други действия, особено такива, които могат да включват телесни наранявания или да застрашават безопасността на което и да е лице.
Приемате да предпазвате TBSEL и неговите служители, директори, наети на работа лица, агенти, дистрибутори и сътрудници от възникване от трети страни на всякакви претенции, искове, задължения, разходи или разноски, в т.ч. разумни съдебни такси, породени от нарушаването от ваша страна на горните споразумения, декларации и гаранции.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Материалите в настоящия сайт се предоставят „във вида, в който са“и без гаранции по отношение на предоставянето на услугата на сайта. Нито TBSEL, нито някое от свързаните му или сродните му дружества, нито лице, свързано със създаването, производството и разпространението на този сайт, гарантират, че функциите, съдържащи се в материалите, ще бъдат непрекъснати или без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани или че TBSEL или сървърът, който ги предоставя, е без вируси или други вредни компоненти. Материалът, който четете в този сайт, се предоставя единствено за развлечение и промоционални цели. TBSEL не гарантира, нито прави изявления относно ползването или резултатите от ползването на материалите в този сайт във връзка с тяхната правилност, точност, надеждност или другояче.
Изрично приемате, че освен при настъпването на смърт или телесно нараняване вследствие на небрежност от страна на TBSEL, нито TBSEL, нито свързано или сродно дружество, нито някой от съответните им служители или агенти, или лице или дружество с участие в създаването, производството и разпространението на този сайт, носят отговорност пред лице или дружество за загуба или щета, произтекла от употребата на този сайт. Като пример и без да се ограничава общият характер на представените по-горе положения, TBSEL и свързаните лица и дружества няма да носят отговорност, включително юридическа, за всякакви искове или щети, произтичащи от неизпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, закъснение в дейността, компютърен вирус, кражба, унищожение, неупълномощен достъп до или разчитане на ползването на данни, информация, мнения или други материали, показвани в този сайт. Изрично потвърждавате и приемате, че TBSEL не носи отговорност, включително юридическа, за клеветническо, оскърбително или незаконно поведение на други абонати или трети страни.

ЮРИСДИКЦИЯ

Освен ако не е упоменато друго, материалите в сайта на Cartoon Network са представени единствено с цел забавление и популяризиране на програми и други продукти, налични в Европа, нейните територии, владения и протекторати. Този сайт се управлява и поддържа от TBSEL от офисите му в Лондон. TBSEL не се ангажира с твърдение, че материал, поместен в този уебсайт, е подходящ или налице за употреба от други местоположения. Лицата, избрали да осъществяват достъп до този сайт от други местоположения, правят това по собствена воля и са отговорни да спазват местните закони, ако и доколкото същите са приложими.

Настоящите Условия за ползване се подчиняват, тълкуват и привеждат в действие съгласно законодателството на Англия и Уелс. Всяко действие, предприемано от вас, трета страна или TBSEL с цел привеждането на настоящите Условия за ползване в сила, както и всички действия, свързани с този сайт, са обект на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс. В случай че дадена разпоредба от настоящото споразумение се обяви за незаконна, невалидна или по друг начин неприложима, същата ще се счете за делима от настоящото споразумение и това няма да повлияе върху валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Това е цялото споразумение между страните във връзка с тук дискутираните въпроси и не може да бъде променяно, освен чрез подписаното писмено съгласие на TBSEL.